Asmens duomenys | Malsena Asmens duomenys | Malsena
LT
EN

Asmens duomenys

Fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymas

Bendrosios nuostatos

Šis privatumo pranešimas numato, kaip UAB „Malsena plius“ (toliau – Malsena, Bendrovė )  tvarko fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektų) asmens duomenis, įskaitant, informaciją, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. Duomenis gauname iš fizinių asmenų, derėdamiesi dėl sutarčių sudarymo, jas sudarydami, administruodami ir vykdydami, fiziniams asmenims kandidatuojant į laisvas darbo vietas bei lankantis mūsų internetinėse svetainėse.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:

 • Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR);
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 • Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.

DUOMENŲ VALDYTOJAS – UAB „Malsena plius“, juridinio asmens kodas 301673928, buveinės adresas: Stoties g. 65, Vievis, Lietuva, tel. Nr.: +370 528 26 169, el. p.: info@malsena.lt.

 

Kaip renkame jūsų duomenis?

Kaip surenkame Jūsų duomenis priklauso nuo paslaugų, kurias mes Jums teikiame ar nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio.

Malsena tvarko duomenis:

 • Gautus tiesiai iš duomenų subjekto (t. y. iš Jūsų), pvz. kai atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus nurodytais kontaktais, pasirašote su mumis bendradarbiavimo sutartis, ar atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymą kandidatuojant į laisvas darbo vietas;

 

 • kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis, t.y. skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse ir pan.;
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, kai to reikia sutarčiai sudaryti ir (ar) vykdyti arba dėl teisėto mūsų intereso –
 • VĮ Registrų centro;
 • Gyventojų registro;
 • Kreditų biurų (pvz. UAB „Creditinfo Lietuva“);
 • Jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojų;
 • Draudimo įmonių, kai mes esame naudos gavėjas;
 • Centrinės hipotekos įstaigos;
 • savo ar Jūsų tiekėjų, partnerių, kurie mums padeda sudaryti ir /ar vykdyti sandorius bei palaikyti santykius su Jumis.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome?

Fizinių asmenų duomenis renkame, siekdami:

 • nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti;
 • vertinti Jūsų pateiktą komercinį pasiūlymą, sutarties ar sandorio sudarymo su Jumis tikslingumą;
 • sudaryti ir pasirašyti sutartį, ją pakeisti ar nutraukti;
 • vertinti Jūsų kreditingumą (mokumą), finansines rizikas bei valdyti įsiskolinimus;
 • kontroliuoti kitų Jūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
 • vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus;
 • imtis teisinių gynybos priemonių, jeigu atsiranda toks būtinumas;
 • įgyvendinti taikomus teisinius reikalavimus, pvz. tvarkyti buhalterinę apskaitą, deklaruoti ir mokėti mokesčius, archyvuoti dokumentus teisės aktuose nustatytą laikotarpį;
 • palaikyti santykius su kita sutarties šalimi, įskaitant paslaugų ir prekių rinkodarą;
 • vykdyti atrankas į laisvas darbo vietas.

Renkame ir tvarkome šiuos fizinių asmenų asmens duomenis:

 • Identifikavimo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, PVM mokėtojo kodas (jeigu esate PVM mokėtojas), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, veiklos liudijimo ar pažymėjimo kopija ir/ar jo duomenys, ūkininko pažymėjimo numeris, asmens tapatybės dokumento kopija ir/ar jo duomenys, banko sąskaitos rekvizitai;
 • Sutarties, sandorio sudarymo ir vykdymo duomenis, tokius kaip sutarties dalykas (pvz. turto, prekių ir/ar paslaugų duomenys) ir kitos sutarties sąlygos, sąskaitų-faktūrų duomenys, atsiskaitymų informacija, informacija apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą, sutarties pažeidimus ir kt.;
 • Kreditingumo (mokumo) duomenis, tokius kaip kreditų biurų (pvz. UAB „Creditinfo Lietuva“) nustatomas kredito reitingas ir kita kreditų biurų ataskaitose teikiama informacija – finansiniai įsipareigojimai, nepadengti įsiskolinimai, mokėjimų istorija, verslo sąsajos;
 • Duomenis apie su Jumis susijusius trečiuosius asmenis, pavyzdžiui, teisinius atstovus (pvz., veikiančius pagal įgaliojimą), Jūsų skolininkus, Jūsų sutuoktinius, šeimos narius (pvz. jeigu sutarties dalyką sudaro turtas, esantis bendrąja sutuoktinių nuosavybe).
 • Komunikavimo turinys. el. susirašinėjimo turinys,
 • Kandidatų į atviras darbo vietas duomenys:
  • Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.
  • Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.
  • Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai.
  • Specialių kategorijų asmens duomenys: duomenys apie sveikatą, (išskirtinais atvejais) duomenys apie neišnykusį teistumą už tyčinius nusikaltimus.

Duomenų tvarkymas yra grindžiamas šiais teisiniais pagrindais:

Jūs davėte sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas); tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis esate Jūs, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas); kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas); siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Duomenys, renkami Jums apsilankius mūsų internetinėje svetainėje

Malsena, norėdama plėsti savo įmonės žinomumą bei betarpiškai bendrauti su savo esamais klientais bei kitais interesantais, naudojasi socialiniais tinklais Facebook bei Instagram:

www.facebook.com/malsena.lt

www.instagram.com/malsenaplius

Taip pat administruoja šią interneto svetainę.

Siekdami plėsti savo verslą ir prekės ženklo žinomumą Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų duomenis pagrindu duomenis renkame:

 • Organizuojant žaidimus ir loterijas socialinių puslapių gerbėjams;
 • Stebint paskyrų ir svetainės lankomumo statistiką;
 • Atsakant į jūsų užklausas pateiktas per socialinių tinklų paskyras bei svetainę;
 • Administruojant pateikiamą turinį.

Renkame ir tvarkome šiuos socialinių tinklų lankytojų asmens duomenis jų sutikimu:

 • Loterijų laimėjimo atveju: vardas, pavardė, el. paštas, kontaktinis telefonas, bei adresas;
 • Slapukų renkama informacija, susijusi su internetinio puslapio malsena.lt lankytojais (daugiau informacijos slapukų skiltyje);
 • Puslapio gerbėjų paskelbtas turinys mūsų socialinėse paskyrose.

Be to, galime rinkti ir tvarkyti anoniminius statistinius duomenis.

Minėtus duomenis generuoja socialiniai tinklai pagal jų įdiegiamus slapukus. Pažymime, kad tokie slapukai yra įdiegiami ne mūsų iniciatyva, su tokių slapukų naudojimu sutinkate Jūs patys, pažymėdami savo pasirinkimą slapukų juostoje. Daugiau apie slapukų reikalavimus žiūrėti slapukų privatumo politikoje.

Kaip apsaugome jūsų duomenis?

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Malsena yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Bendrovė, parinkdama ir įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujasi ENISA gairėmis, gerosiomis informacinės saugos praktikomis, VDAI parengtomis „Tinkamų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo gairėmis asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams“: https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/Rekomend_tech_priemones_gaires_2018.pdf

Kam teikiame jūsų duomenis?

Duomenims tvarkyti Malsena pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas Malsena asmens duomenų politikoje.

Pateikiame duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 • mokesčių administratoriams;
 • mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • bankams, transporto organizacijoms ar kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, jei sudaromi mūsų tarpusavio sandoriai reikalauja bankų finansavimo, krovinio pervežimo ir (ar) kito tipo paslaugos suteikimo.
 • notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis reikalauja notarinės formos;
 • VĮ Registrų centrui, jeigu sutartis, su ja susiję juridiniai faktai ar kita informacija yra registruotini viešuosiuose registruose;
 • antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms;
 • kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų verslo pardavimu, susijungimais, pirkimais arba viso verslo ar dalies reorganizacija, ar vykdant panašius pokyčius;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms įmonėms, reklamos, rinkodaros, buhalterinės apskaitos, archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms, konsultacijas teikiančioms įmonėms, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančioms ir paslaugas teikiančioms įmonėms.

 

Paprastai duomenų subjektų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau asmens duomenis galime perduoti ir už ES / EEE ribų, kai tai yra būtina siekiant įgyvendinti tikslus, dėl kurių tie duomenys yra surinkti ir valdomi.

Kur mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Be duomenų subjekto sutikimo, to asmens duomenis galime perduoti už ES / EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • Yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas,
 • Laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal BDAR.

Kiek laiko mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Malsena asmens duomenis tvarko tik tiek, kiek to reikalauja įmonės nustatyti tvarkymo tikslai. Bendrovė įsipareigoja nesaugoti pasenusios ir neaktualios informacijos. Užtikrinti, kad tvarkymo tikslams nebereikalingi duomenys bus nedelsiant ištrinti arba anonimizuoti, nebent tai prieštarautų teisės aktams. Detalesnę informaciją apie konkrečių asmens duomenų  saugojimo trukmę galite sužinoti kreipiantis į įmonės paskirtą asmens duomenų pareigūną, žemiau pateiktais kontaktais.

Kokias teises turite?

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 1. 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis.
 2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
 3. 3. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei manote, kad jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
 4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. Pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., jūs prašote ištaisyti jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.
 5. Teisė į duomenų perkelimą. T. y. pateikti prašymą perkelti jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi Malsena teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.
 7. 7. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu jums daro didelį poveikį;
 8. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pvz. dėl tiesioginės rinkodaros.
 9. Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Malsena gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Savo teises galite įgyvendinti:

 1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu dap@malsena.lt. Prašymas turi būti pasirašytas el. parašu arba pasirašytas parašu, atskenuotas, prie prašymo pridedant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

 

 1. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Stoties g. 65, Vievis, LT-21366 Lietuva. Prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

 

Išskirtiniais atvejais, kilus įtarimams dėl duomenų subjekto tapatybės, pasiliekame sau teisę paprašyti papildomos informacijos, kuri mums padėtų įsitikinti besikreipiančio asmens tapatybe, pvz. atsakyti į papildomus klausimus, susijusius su mūsų bendradarbiavimu, pateikti notaro patvirtintus dokumentus ir kt.

 

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

 

Malsena turi teisę atsisakyti nagrinėti duomenų subjekto prašymą, jei nustatytų, jog prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio.

 

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jei dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Malsenoje iškiltų klausimų, įskaitant pranešimus apie pastebėtus asmens duomenų pažeidimus, maloniai prašome kreiptis į Malsena duomenų apsaugos pareigūną bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • paštu: dap@malsena.lt;
 • telefonu: +370 528 26 169;
 • raštu adresu Stoties g. 65, Vievis, Lietuva

Privatumo pranešimo keitimas

Privatumo pranešimas koreguojamas Malsena nuožiūra arba pasikeitus galiojančių teisės aktų reikalavimams.

Interneto svetainėje skelbiama aktuali privatumo pranešimo versija, todėl rekomenduojama susipažinti su naujausia versija.

Paskutinį kartą privatumo pranešimas atnaujintas 2024-06-13.

_____________________________________________________________________________________

 

Partnerių darbuotojų, atstovų ir kitų asmenų duomenų tvarkymas

Bendrosios nuostatos

Šis privatumo pranešimas numato, kaip UAB „Malsena plius“ (toliau – Malsena, Bendrovė )  tvarko savo partnerių darbuotojų, atstovų ir kitų asmenų (toliau – duomenų subjektų) asmens duomenis, įskaitant, informaciją, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. Duomenis gauname iš partnerių, derėdamiesi dėl sutarčių sudarymo, jas sudarydami, administruodami ir vykdydami.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:

 

 • Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR);
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 • Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.

 

DUOMENŲ VALYDTOJAS – UAB „Malsena plius“, juridinio asmens kodas 301673928, buveinės adresas: Stoties g. 65, Vievis, Lietuva, tel. Nr.: +370 528 26 169, el. p.: info@malsena.lt.

Kaip surenkame jūsų duomenis priklauso nuo paslaugų, kurias mes jums teikiame ar nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio.

Kaip renkame jūsų duomenis?

Malsena tvarko duomenis:

Gautus tiesiai iš duomenų subjekto (t. y. iš Jūsų), pvz. Sutarties sudarymo ir vykdymo metu iš kitos sutarties šalies.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome?

Pasirašant sutartis su partneriais duomenis renkame:

 • sudaryti bei vykdyti sutartį (-is) ir/ar sandorį (-ius), įgyvendinti kitas su tuo susijusias teises, teisėtus interesus ir pareigas, įskaitant: (a) kontroliuoti kitos sutarties šalies sutartinių įsipareigojimų vykdymą; (b) vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus;
 • taikomų teisės aktų reikalavimų vykdymui;
 • santykių su kita sutarties šalimi palaikymui, įskaitant paslaugų ir prekių rinkodarą.

Renkame ir tvarkome šiuos partnerių (juridinių asmenų) atstovų asmens duomenis:

 • Identifikavimo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens kodas (tik jei šis duomuo reikalingas registruojant sandorius viešuosiuose registruose);
 • Komunikavimo turinys. el. susirašinėjimo turinys.

Duomenų tvarkymas yra grindžiamas šiais teisiniais pagrindais:

Jūs davėte sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas); tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis esate Jūs, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas); siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Kaip apsaugome jūsų duomenis?

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Malsena yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Bendrovė, parinkdama ir įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujasi ENISA gairėmis, gerosiomis informacinės saugos praktikomis, VDAI parengtomis „Tinkamų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo gairėmis asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams“: https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/Rekomend_tech_priemones_gaires_2018.pdf

Kam teikiame jūsų duomenis?

Duomenims tvarkyti Malsena pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas Malsena asmens duomenų politikoje.

Pateikiame duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms įmonėms, reklamos, rinkodaros, buhalterinės apskaitos, archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms, konsultacijas teikiančioms įmonėms, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančioms ir paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • kompetentingoms valstybės institucijoms.

Paprastai duomenų subjektų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau asmens duomenis galime perduoti ir už ES / EEE ribų, kai tai yra būtina siekiant įgyvendinti tikslus, dėl kurių tie duomenys yra surinkti ir valdomi.

Kur mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Be duomenų subjekto sutikimo, to asmens duomenis galime perduoti už ES / EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • Yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas,
 • Laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal BDAR.

Kiek laiko mes  tvarkome jūsų asmens duomenis?

Malsena asmens duomenis tvarko tik tiek, kiek to reikalauja įmonės nustatyti tvarkymo tikslai. Bendrovė įsipareigoja nesaugoti pasenusios ir neaktualios informacijos. Užtikrinti, kad tvarkymo tikslams nebereikalingi duomenys bus nedelsiant ištrinti arba anonimizuoti, nebent tai prieštarautų teisės aktams. Detalesnę informaciją apie konkrečių asmens duomenų  saugojimo trukmę galite sužinoti kreipiantis į įmonės paskirtą asmens duomenų pareigūną, žemiau pateiktais kontaktais.

Kokias teises turite?

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 1. 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T.y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis.
 2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
 3. 3. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei manote, kad jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
 4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. Pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., jūs prašote ištaisyti jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.
 5. Teisė į duomenų perkelimą. T. y. pateikti prašymą perkelti jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi Malsena teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.
 7. 7. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu jums daro didelį poveikį;
 8. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pvz. dėl tiesioginės rinkodaros.
 9. Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Malsena gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

 

Savo teises galite įgyvendinti:

 1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu dap@malsena.lt. Prašymas turi būti pasirašytas el. parašu arba pasirašytas parašu, atskenuotas, prie prašymo pridedant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

 

 1. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Stoties g. 65, Vievis, LT-21366 Lietuva. Prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

 

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

 

Išskirtiniais atvejais, kilus įtarimams dėl duomenų subjekto tapatybės, pasiliekame sau teisę paprašyti papildomos informacijos, kuri mums padėtų įsitikinti besikreipiančio asmens tapatybe, pvz. atsakyti į papildomus klausimus, susijusius su mūsų bendradarbiavimu, pateikti notaro patvirtintus dokumentus ir kt.

 

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

 

Malsena turi teisę atsisakyti nagrinėti duomenų subjekto prašymą, jei nustatytų, jog prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio.

 

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jei dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Malsenoje iškiltų klausimų, įskaitant pranešimus apie pastebėtus asmens duomenų pažeidimus, maloniai prašome kreiptis į Malsena duomenų apsaugos pareigūną bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • paštu: dap@malsena.lt;
 • telefonu: +370 528 26 169;
 • raštu adresu Stoties g. 65, Vievis, Lietuva

Privatumo pranešimo keitimas

Privatumo pranešimas koreguojamas Malsena nuožiūra arba pasikeitus galiojančių teisės aktų reikalavimams.

Interneto svetainėje skelbiama aktuali privatumo pranešimo versija, todėl rekomenduojama susipažinti su naujausia versija.

Paskutinį kartą privatumo pranešimas atnaujintas 2024-06-13.

 

_____________________________________________________________________________________

Slapukų naudojimas

Kokius slapukus ir kaip naudojame?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau,  bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Slapuko kategorijos pagal tikslą:

– Būtini slapukai yra būtini, kadangi be jų svetainė negalėtų funkcionuoti.

– Našumo slapukai renka informaciją apie taip, kaip naudojatės svetaine ir padeda pagerinti svetainės darbą. Pavyzdžiui, našumo slapukai gali parodyti, kokiuose puslapiuose lankotės dažniausiai, kiek laiko praleidžiate puslapyje, kokias prekes atsidarote pasižiūrėti ir padeda užregistruoti bet kokius sutrikimus puslapyje. Šie slapukai seka Jūsų veiklą mūsų svetainėje, tačiau jie renka informaciją tiesiogiai Jūsų neidentifikuodami. Našumo slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neseka Jūsų veiklos kituose internetiniuose puslapiuose.

– Funkciniai slapukai leidžia mūsų svetainei įsiminti Jus ir Jūsų pasirinkimus ir užtikrinti geresnius ir labiau Jums pritaikytus požymius. Pavyzdžiui, individualizuoti tam tikrą tinklalapį, užtikrinti kitas funkcines galimybes, kurių pageidaujate ir atsiminti, jei Jūs jau buvote Svetainėse anksčiau tam, kad Jums nebebūtų rodomi pranešimai, skirti tiems, kurie lankosi svetainėje pirmą kartą. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neseka Jūsų veiklos Svetainėse ar kituose internetiniuose puslapiuose.

– Rinkodaros, marketingo, reklaminiai slapukai yra naudojami tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymus, reklamas, kurios yra aktualesnės Jums ir labiau atitinka Jūsų interesus, riboti kartų, kurį galite pamatyti tą patį pasiūlymą, reklamą Svetainėse, skaičių ir įvertinti reklaminės kampanijos efektyvumą sekant Jūsų paspaudimus. Reklama gali būti nerodoma Svetainėse, ji gali būti Jums rodoma kituose puslapiuose net ir Jums išėjus iš Svetainių. Šie slapukai renka informaciją rinkodaros tikslais ir seka Jūsų veiklą ne tik Svetainėse, bet ir kituose interneto puslapiuose.

Malsena svetainėje naudojami slapukai:

 

Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Kategorijos Naudojimo tikslas
_ga 2 metai Analitika Slapukas, naudojamas nustatant puslapio ar jo dalių populiarumą, įvertinti lankytojų srautą ir elgseną bei geriau suprasti tinklapio naudojimo tendencijas.
_gid 24 valandos Analitika Slapukas, naudojamas nustatant puslapio ar jo dalių populiarumą, įvertinti lankytojų srautą ir elgseną bei geriau suprasti tinklapio naudojimo tendencijas.
_hjIncludedInSample Sesija Analitika Sesijos slapukas nustatantis, ar tinklapio vartotojas įtrauktas į statistinę informaciją generuojantį vartotojų ėminį.
Comment_author_url 1 metai Funkciniai Slapukas, išsaugantis vartotojo URL (tik tais atvejais, jei vartotojas tinklapyje palieka savo komentarus), kad automatiškai jį priskirtų kitam vartotojo komentarui.
Comment_author_email_url 1 metai Funkciniai Slapukas, išsaugantis vartotojo e pašto adresą ( tik tais atvejais, jei vartotojas tinklapyje palieka savo komentarus), kad automatiškai jį priskirtų kitam vartotojo komentarui.
qtrans_admin_language 1 metai Funkciniai Slapukas, išsaugantis administratoriaus kalbos nustatymus.
qtrans_edit_language Sesija Funkciniai Slapukas, išsaugantis vartotojo pasirinktos kalbos nustatymus sesijos metu.
WordPress_test_cookie Sesija Būtini Slapukas, nustatantis naršyklės slapukų būseną.
WordPress_logged_in_url Sesija Būtini Slapukas, atpažįstantis web puslapio administratorių.
Wp-settings-2, Wp-settings-time-2 1 metai Funkciniai Slapukas, išsaugantis,administratoriaus nustatymus
wordpress_sec_url Sesija Funkciniai Slapukas, išsaugantis priėjimą prie WordPress.

Kaip pakeisti slapukų nustatymus?

Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės nustatymus.  Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, galite savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju turėsite atskirai pasirinkti nustatymus kiekvienai naudojamai naršyklei bei įrenginiui.

Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus.

Privatumo pranešimo keitimas

Privatumo pranešimas koreguojamas Malsena nuožiūra arba pasikeitus galiojančių teisės aktų reikalavimams.

Interneto svetainėje skelbiama aktuali privatumo pranešimo versija, todėl rekomenduojama susipažinti su naujausia versija.

Paskutinį kartą privatumo pranešimas atnaujintas 2024-06-13.